ISSAH

Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske

Novosti

Hidrogeološko i geološko kartiranje

Nastavljamo s hidrogeološkim kartiranjem, geološkim kartiranje i pomalo se upoznajemo s praporom. Prapor je materijal zaista fascinantnih značajki, i tu prvenstveno mislimo na hidrogeološke i inženjerskogeološke značajke..

Meteorološke stanice

Tijekom studenog su na lokacijama pokusnih polja postavljene meteorološke stanice PINOVA, sa telemetrijskim sustavom dojave..

Nabava opreme

U financijskom i radnom planu projekta ISSAH u prvoj godini provođenja predviđena je nabava lizimetara, soil samplera, meteoroloških stanica i slug test kita za hidrauličko testiranje bušotina..

Pokusna polja

U sklopu projekta će se na odabranim lokacijama postaviti pokusna polja. Predviđeno je na svakom polju izvesti istraživačku bušotinu, pedološki raskop te postavljanje meteoroloških stanica, lizimetara i soil water samplera,..

Hidrogeološka istraživanja

Hidrogeološka istraživanja koncipirana su u tri faze, kako slijedi:

Prikupljanje postojeće dokumentacije iz arhiva Hrvatskog geološkog instituta, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta,..

Geološko i hidrogeološko kartiranje Baranje

Geološko i hidrogeološko kartiranje Baranje u okviru projekta ISSAH nastavlja se na radove koji se provode u sklopu istraživanja za projekt izrade Osnovne hidrogeološke karte RH, list Baranja, pod voditeljstvom  dr. sc. Koste Urumovića..