ISSAH

Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske

Geološko i hidrogeološko kartiranje Baranje

Geološko i hidrogeološko kartiranje Baranje u okviru projekta ISSAH nastavlja se na radove koji se provode u sklopu istraživanja za projekt izrade Osnovne hidrogeološke karte RH, list Baranja, pod voditeljstvom  dr. sc. Koste Urumovića. Kao geološka podloga koristi se Osnovna geološka karta 1:100 000, list Mohač L 34-74 grupe autora Pikija, Šikić i Trifunović i Osnovna geološka karta 1:100 000, Tumač za list Mohač L 34-74 istih autora. Za potrebe ovog istraživanja prvenstveno su rađene rekonstrukcije strukturnogeoloških i tektonskih odnosa.