ISSAH

Utjecaj specifične površine oplošja čestice na hidrogeološka svojstva prapora i na njima razvijenih tala istočne Hrvatske

Geologija

Radne verzije tektonskih karata načinjene su na temelju analize sve dostupne, znanstvene i stručne geološke dokumentacije, geomorfološke analize digitalnih modela reljefa te terenskih podataka prikupljenih za vrijeme terenskih istraživanja 2018 godine. Analizirani su podaci sa Osnovne geološke karte listovi Osijek, Vinkovci, Odžak te Sombor, osnovna geološka karta Republike Hrvatske, mjerilo 1:300 000 (HGI, 2008) te karte objavljene u studiji: “Geodetsko-geološke studije erozije rubnih dijelova prapornih ravnjaka Hrvatskog Podunavlja“ (Dragičević i suradnici 2015). Važno je napomenuti da su ovo radne verzije karata. Da bi se izradile konačne verzije karata potrebno je još dodatno analizirati, geomorfološke, seizmološke (epicentri potresa) te podatke iz dubokih bušotina te geofizičke profile refleksijske seizmike. Također, kada se u ove preliminarne rezultate uklope novo analizirani podaci i rezultati biti će potrebno određene dijelove terena ponovno terenski istražiti s ciljem rješavanja potencijalnih nelogičnosti u interpretaciji. Navedeni podaci uvelike će koristiti za interpretaciju rasjeda a poglavito recentno aktivnih rasjeda koji svojom aktivnosti mogu utjecati na različita svojstva prapora. Seizmičkih refleksijskih profila te dubokih bušotina, u širem istraživanom području je mnogo a rađeni su za potrebe naftno-geoloških istraživanja. Seizmološki podaci iz Kataloga potresa koje vodi Geofizički odsjek, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.